BUDUĆNOST JE U NAŠIM RUKAMA!

SMANJENJE OTPADA U DOMU

Otpad nije važno samo razvrstati i zbrinuti, otpad je važno smanjiti!

Razmislimo i kupimo samo ono što nam stvarno treba – time štitimo okoliš, ali i štedimo novac.

 • Izbjegavajmo plastične vrećice.
 • Kupujmo razgradive stvari.
 • Kupujmo hranu bez ili sa što manje ambalaže.
 • Kupujmo racionalno: birajmo veća pakiranja umjesto više manjih.
 • Kupujmo namirnice planski i onoliko koliko nam stvarno treba.
 • Pijmo vodu iz slavine.
 • Prilikom kupovine vodimo se načelom kvalitete, a ne kvantitete.
 • Pokušajmo se prebaciti na elektronsku poštu te smanjimo korištenje standardne papirnate pošte.

Prije nego što donesemo konačnu odluku o odlaganju nekog proizvoda, pogledajmo što sve s njim možemo učiniti:

Kako zbrinuti otpad

SMANJENJE OTPADA

Smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada najvažniji je korak u gospodarenju otpadom i stvaranju ljepše i čišće budućnosti.

Ovaj korak usmjeren je na proizvod i poduzimanje različitih mjera prije nego što proizvod postane otpad. To znači da smanjujemo količine otpada vodeći računa o potrošnji resursa, dizajnu i ambalaži proizvoda.

Osim toga, kućanstvo može smanjiti količine otpada tako da sve ono što se može reciklirati (papir, plastika, metal, staklo) odvaja u za to predviđene spremnike.

JESTE LI ZNALI?

 • Energija koja se uštedi kada se reciklira samo jedna staklena boca (a ne proizvodi nova) dovoljna je da električna žarulja svijetli puna četiri sata.
 • Za recikliranje papira potrebno je čak 64 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
 • Svaka tona recikliranog papira spasi 17 stabala od rušenja.
 • Za recikliranje aluminija potrebno je 90 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
 • Svake godine se u svijetu koristi oko pet milijardi aluminijskih konzervi.
 • Računala spadaju u opasan otpad. Samo monitor sadrži velike količine olova, koje je opasno ako dospije u okoliš.
 • Jedna litra motornog ulja može zagaditi milijune litara vode.

PONOVNO KORIŠTENJE

U vrijeme pretjeranog konzumerizma olako se odričemo predmeta koji se uz manje popravke mogu ponovno koristiti te ih zbog vlastitog komoditeta bacamo u smeće umjesto da razmislimo o mogućnosti ponovne uporabe..

Prvi korak koji svatko od nas može napraviti jest razmisliti kako tu stvar možemo ponovno iskoristiti.

Uz malo kreativnosti, umjesto da ih bacimo, možemo ih popraviti, obnoviti ili im pronaći novu svrhu.

Stvari koje možete ponovno upotrijebiti u kućanstvu ili na poslu:

 • staklene boce ili teglice samo treba oprati i spremne su za korištenje
 • plastične vrećice možemo zamijeniti platnenima koje onda možemo više puta koristiti
 • staru odjeću prekrojimo, od nje izradimo ukrasne predmete ili je poklonimo
 • neispravne uređaje i predmete izbjegavajmo bacati, pokušajmo ih popraviti
 • zajedno s djecom napravimo nove kreativne predmete – iskoristimo preostalu ambalažu
 • ne kupujmo alat koji će nam samo jednom trebati – posudimo ga.
Recikliranje

RECIKLIRANJE

Većinu svakodnevnih predmeta koje koristimo moguće je reciklirati. Recikliranje je svaki postupak materijalne uporabe koji uključuje prikupljanje i izdvajanje korisnih materijala, koji će zatim poslužiti za izradu novih proizvoda.

Recikliranjem štedimo skupe sirovine i energiju, ali i čuvamo okoliš te omogućujemo otvaranje radnih mjesta u postrojenjima za preradu otpada. Recikliranjem smanjujemo količine otpada i brinemo za očuvanje našeg okoliša.

Papir, staklo, plastika i metali mogu se ponovno iskoristiti. Neki materijali koji se koriste za proizvodnju elektroničkih uređaja danas su toliko rijetki da ih se mora ponovno koristiti, odnosno reciklirati. Pravilno odvajanje otpada ključni je korak u procesu recikliranja.

Kompostiranje

KOMPOSTIRANJE

Kompostiranje je najprihvatljiviji način zbrinjavanja biorazgradivog otpada. Kompostiranjem biootpada količina kućnog otpada može se smanjiti za 1/3!

Otpad nastao od ostataka hrane, vrtnih ili zelenih proizvoda može se kompostirati i tako proizvesti plodni humus. Kompostiranjem smanjujemo količinu otpada, odvoz i odlaganje, a kompostom vraćamo hranjive tvari tlu iz kojeg su potekle gdje će se postupno pretvoriti u humus tj. plodno tlo.

Ne samo da se kompostiranjem rješavate otpada u kućanstvu, već pomažete okolišu, štedite novac i stvarate korisno gnojivo za kućanstvo.

Jeste li znali da kompostirati možete i u vlastitom domu?

Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

Eu Fondovi
konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Grb Grada Zadra

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra.

Više informacija o EU fondovima na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr